هیچ شتێک نەدۆزرایەوە

دیارە ئێمە ئەتوانین 'بۆت بدۆزینەوە ئەوەی تۆ 'ئەگەڕێیت بۆی. تەنها گەڕانی زیاتر چارەسەرە
Back to top button