هیچ شتێک نەدۆزرایەوە

    دیارە ئێمە ئەتوانین 'بۆت بدۆزینەوە ئەوەی تۆ 'ئەگەڕێیت بۆی. تەنها گەڕانی زیاتر چارەسەرە
    Back to top button